Verkoopsvoorwaarden

 

 1. Elke inschrijving voor een reclame en/of drukopdracht impliceert de aanvaarding van onze verkoopvoorwaarden.
 2. De advertentiepaginaís en drukorders die schriftelijk werden gereserveerd zijn niet meer annuleerbaar. Niet bevestigde opties voor de covers worden na 14 dagen geannuleerd.
 3. De reclame en/of drukwerk verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De uitgever behoudt zich het recht voor om op gelijk welk moment een inlassing/opdracht te weigeren die door haar aard, haar tekst of haar voorstelling in strijd zou zijn met de geest van het blad of die mogelijk protest van de lezers of van derden kan uitlokken.
 4. Indien het geleverd materiaal niet overeenstemt met de gevraagde technische specificaties, kunnen we ons niet verantwoordelijk stellen voor eventuele drukfouten.
 5. De opdrachtgever is in ieder geval verantwoordelijk voor de betaling van de reclameopdracht volgens de voorwaarden die vastgelegd zijn in het tarief. De mandataris die ons een opdracht toestuurt, handelt ook in zijn persoonlijke naam en is in dat opzicht tegenover ons verantwoordelijk voor de betaling van de opdracht.
 6. Elke klacht moet, op straf van verval, schriftelijk gebeuren binnen de week die volgt op de inlassing.
 7. Betalingstermijn: onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na de verschijning.
 8. Bij vertraging van de betaling kan de uitvoering van de opdrachten geschorst worden en zullen boetes gefactureerd en berekend worden volgens een percentage dat gelijk is aan anderhalve keer de geldende wettelijke rentevoet en dit op het nog openstaande bedrag en naar rato van het aantal verwijldagen tegenover de vervaldag van elke factuur.
 9. Zonder afbreuk te doen aan het artikel 7 dat uitdrukkelijk overeengekomen wordt en zonder tijdelijk aangevraagd en door ons toegestaan uitstel, zal de ontstentenis van betaling van onze leveringen op de vastgestelde vervaldag leiden tot:
  1. De onmiddellijke opeisbaarheid van alle gefactureerde en nog verschuldigde sommen in hoofde van alle opdrachten die door de betrokken adverteerder doorgegeven werden, ongeacht de voorziene betaalwijze.
  2. De opeisbaarheid van een schadevergoeding die gelijk is aan 15% van de nog verschuldigde sommen in hoofde van alle opdrachten die door de betrokken adverteerder doorgegeven werden, naast de wettelijke interesten en eventuele juridische kosten.
 10. Er wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat bij betwistingen enkel de Rechtbanken van het rechtgebied Oudenaarde bevoegd zijn.